Máy xét nghiệm tế bào bạch cầu CX-2000

Nguyên lý

Phương pháp phát hiện điện trở kháng Coulter DC, xác định và đếm các tế bào bạch cầu, trong chip Microfluidic.

Thông số

WBC

LYM #, %

MID #, %

GRAN #, %