Micropette đơn kênh

Có thể hấp tiệt trùng
Thiết kế tiện dụng mang lại trải nghiệm vận hành tuyệt vời
Màn hình âm lượng dễ đọc
Sử dụng cho đầu côn thể tích từ 0,1µL đến 5mL
Hiệu chuẩn và bảo trì dễ dàng
Sản xuất từ vật liệu sáng tạo.
Chứng chỉ hiệu chuẩn riêng lẻ theo ISO8655
Hiệu chuẩn trực tuyến có sẵn